Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στην έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους

Αναζήτηση

Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στην έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους

  

Οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που σχετίζονται με το εισόδημα, την απασχόληση, την εκπαίδευση καθώς και με δημογραφικές διαφορές όπως η ηλικία ή το φύλο αφορουν εν γένει στην άνιση έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου.

Οι εν λόγω ανισότητες ‘συνεισφέρουν’ στην εμφάνιση του φαινομένου των ανισοτήτων στην υγεία και πολύ συχνά θέτουν τις μειονεκτούντες κοινωνικές ομάδες σε υψηλότερο κίνδυνο κακής υγείας εξαιτίας των περιβαλλοντικών παραγόντων. Παραδείγματος χάριν, μόνο στην Ε.Ε. υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι που διαβιούν σε συνθήκες σχετικής φτώχειας. Κατοικούν σε οικίες με αυξημένη υγρασία, με ανεπαρκείς συνθήκες θέρμανσης και υγειονομικού εξοπλισμού.

Αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας καταδεικνύει ότι οι ανισότητες στην έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία υφίστανται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε ‘ακραίες’ διαφοροποιήσεις, με τις μειονεκτούντες πληθυσμιακές ομάδες να εκτίθενται έως και πέντε φορές περισσότερο σε περιβαλλοντικούς κινδύνους από τις κοινωνικά ‘πλεονεκτούντες’ πληθυσμιακές ομάδες.

Η συγκεκριμένη έκθεση περιγράφει την έκταση των ανισοτήτων υγείας που προκύπτει από την έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους (environmental health inequalities) στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια για επιλεγμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ έκθεση σε καπνό – παθητικό κάπνισμα, συνθήκες στέγασης, τραυματισμοί, ηχορύπανση, υγειονομική κατάσταση). Επιπρόσθετα, προτείνει και αναγνωρίζει ειδικές προτεραιότητες και άξονες χάραξης στρατηγικών των απαιτούμενων εθνικών δράσεων.

Στην 5η Υπουργική Διάσκεψης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Ευρωπαϊκή Περιφέρεια) για το Περιβάλλον και την Υγεία, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πάρμα της Ιταλίας, οι χώρες-μέλη δεσμεύτηκαν να δράσουν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και των έμφυλων ανισοτήτων σε σχέση με το περιβάλλον διαβίωσης και την υγεία, ως μία από τις πλέον «απαιτητικές» προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/social-inequalities-in-environment-and-health