Αποτελεσματικός ο αναστολέας JAK2 στην θεραπεία της μυελοΐνωσης

Αποτελεσματικός ο αναστολέας JAK2 στην θεραπεία της μυελοΐνωσης

Θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την Φάσης III μελέτη JAKARTA για τον αναστολέα της κινάσης JAK2 στην θεραπεία της μυελοΐνωσης.   

Η μελέτη JAKARTA που εξέτασε τον εκλεκτικό αναστολέα JAK2, SAR302503, για την αντιμετώπιση της μυελοΐνωσης, πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της στις δύο ομάδες στις οποίες χορηγήθηκε διαφορετική δοσολογία. 

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο εκτίμησε το ποσοστό των ασθενών που παρουσίασαν ελάττωση ≥35% του όγκου του σπλήνα. Σε συμφωνία με δεδομένα που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες κλινικές μελέτες, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αναιμία, διάρροια, ναυτία και έμετος. 

Τα πλήρη αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε προσεχές ιατρικό συνέδριο. 

Η μυελοΐνωση είναι μία σπάνια, αλλά σοβαρή αιματολογική νόσος που χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική παραγωγή κυττάρων του αίματος και ίνωση (ουλοποίηση) στο μυελό των οστών. Η ουλοποίηση στο μυελό των οστών παρεμβαίνει στην παραγωγή των κυττάρων του αίματος, που αντισταθμίζεται από το σπλήνα και το ήπαρ με την παραγωγή και την αποθήκευση επιπλέον κυττάρων του αίματος, που προκαλεί τη διόγκωση του σπλήνα. Από τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα που σχετίζονται με μετάλλαξη της JAK2, η μυελοΐνωση φέρει τη δυσμενέστερη πρόγνωση. Η διάμεση επιβίωση για ασθενείς ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου είναι περίπου δυόμιση έτη. Η διάμεση επιβίωση για ασθενείς με μυελοΐνωση είναι συνολικά περίπου έξι έτη, και ο δεκαετής κίνδυνος της εκτροπής της νόσου σε θανατηφόρα οξεία μυελογενή λευχαιμία ανέρχεται σε περίπου 20%. 

Ο ακριβής επιπολασμός της μυελοΐνωσης δεν είναι γνωστός. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα εκτιμάται ότι ο επιπολασμός της μυελοΐνωσης κυμαίνεται μεταξύ 4,2 και 5,6 ανά 100.000 άτομα στις ΗΠΑ, ή περίπου 15.000 ασθενείς. Οι εκτιμήσεις για τον επιπολασμό στην Ευρώπη είναι λιγότερο σαφείς. Άτομα άνω των εξήντα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν αυτή την ασθένεια, με άνδρες και γυναίκες να διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο.

Η τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ JAKARTA, που διεξήχθη σε 24 χώρες, αξιολόγησε τον από του στόματος άπαξ ημερησίως χορηγούμενο παράγοντα SAR302503 έναντι εικονικού φαρμάκου σε 289 ασθενείς με ενδιάμεσου-2 ή υψηλού κινδύνου πρωτοπαθή μυελοΐνωση, μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή μυελοΐνωση μετά από ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση. Επιλεγμένοι ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων ≥ 50.000/µl, τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη μίας άπαξ ημερησίως από του στόματος χορηγούμενης δόσης του SAR302503 είτε 400mg, είτε 500mg ή εικονικού φαρμάκου για είκοσι τέσσερις εβδομάδες (έξι κύκλοι). 

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό ασθενών με μείωση ≥ 35% του όγκου του σπλήνα μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας. Τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν την εκτίμηση των σχετιζόμενων συμπτωμάτων όπως μετρώνται με την κλίμακα των συνολικών συμπτωμάτων που βασίζεται σε έξι κύρια συμπτώματα όπως καταγράφονται στο ημερολόγιο του τροποποιημένου εντύπου αξιολόγησης συμπτωμάτων μυελοΐνωσης (Myelofibrosis Symptom Assessment Form/ MF-SAF). Μελετάται επίσης η επίδραση του παράγοντα στην αναστροφή της ίνωσης στο μυελό των οστών. Μετά την ολοκλήρωση θεραπείας διάρκειας 24 εβδομάδων ή εξέλιξη της νόσου, επιτρεπόταν μετάβαση από την ομάδα λήψης εικονικού φαρμάκου σε αυτή που λάμβανε SAR302503.

Η μελέτη JAKARTA έλαβε Αξιολόγηση βάσει Ειδικού Πρωτοκόλλου (Special Protocol Assessment-SPA) από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), γεγονός που σημαίνει ότι ο σχεδιασμός της Φάσης ΙΙΙ μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών καταληκτικών σημείων, είναι αποδεκτός ώστε να υποστηρίξει αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ.

Το μόριο υπό ανάπτυξη SAR302503 είναι ένας καινοτόμος, εκλεκτικός αναστολέας JAK2. Ο Τομέας Ογκολογίας της Sanofi αναπτύσσει το μόριο SAR302503 για την αντιμετώπιση τριών τύπων μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων: την πρωτοπαθή μυελοΐνωση συμπεριλαμβανομένων προθεραπευμένων ασθενών με ρουξολιτινίμπη, την αληθή πολυκυτταραιμία και την ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση . 

Η φυσιολογική λειτουργία της οδού JAK/STAT είναι καθοριστική για την ανάπτυξη των κυττάρων του αίματος. Η απορύθμιση της σηματοδότησης της JAK/STAT συνδέεται με την ανάπτυξη της μυελοΐνωσης και άλλων συναφών μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων, όπως η αληθής πολυκυτταραιμία και η ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση. Η απορρύθμιση του μονοπατιού των JAK/STAT σε αυτές τις ασθένειες συνοδεύεται με μεταλλάξεις των γονιδίων JAK2 και MPL (κυρίως των JAK2V617F και MPLW515L). Επιπλέον, έως και το 50% των ασθενών με μυελοΐνωση θεωρούνται φυσικού τύπου, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ανιχνεύονται μεταλλάξεις των JAK2 και MPL, παρόλο που εμφανίζεται απορύθμιση της σηματοδότησης της JAK2. 

Ο SAR302503 είναι ένας καινοτόμος, υπό έρευνα αναστολέας της κινάσης JAK2 που αναστέλλει επιλεκτικά την κινάση JAK2, και σε προκλινικές μελέτες έχει επιδείξει δραστηριότητα εναντίον κυττάρων μυελοΐνωσης που φέρουν τη μετάλλαξη είτε JAK2V617F είτε MPLW515L. Όπως έχει αποδειχθεί σε προηγούμενες μελέτες φάσης Ι και ΙΙ, ο SAR302503 επιδεικνύει δραστηριότητα σε ασθενείς με μυελοΐνωση με JAK2 τόσο μη-μεταλλαγμένου όσο και μεταλλαγμένου τύπου (JAK2V617F). Αποτελέσματα από μια φάσης II μελέτη σε ασθενείς με μυελοΐνωση ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου παρουσιάστηκαν το περασμένο έτος και τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμη Φάσης II μελέτη σε ασθενείς που έχουν λάβει ρουξολιτινίμπη, οι οποίοι παρουσιάζουν ανθεκτικότητα ή δυσανεξία στη ρουξολιτινίμπη.