Οι κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας

Αναζήτηση

Οι κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας

Οι κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν, εργάζονται και γηράσκουν συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος υγείας από το οποίο καλύπτονται.

Οι συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες δεν είναι ισόνομα κατανεμημένες:

Διαμορφώνονται από την κατανομή του εισοδήματος, της ισχύος και των πόρων σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίδο.

Οι κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας είναι αυτοί που καθίστανται συχνότερα ‘υπεύθυνοι’ για τις ανισότητες στην υγεία – τις άδικες και αποφεύξιμες, δηλαδή, διαφορές στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού στο εσωτερικό των χωρών (εθνικό επίεδο) και μεταξύ των χωρών (διεθνές επίπεδο).

Ως απάντηση στην επιμονή αλλά και, δυστυχώς, την αύξηση των υγειονομικών ανισοτήτων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εγκαθίδρυσε το 2005 την Επιτροπή για τους Κοινωνικούς Προσδιοριστικούς Παράγοντες της Υγείας (CSDH) ως ένα εξειδικευμένο εργαλείο συμβουλευτικής στην προσπάθεια απομείωσης τους.

Η τελική έκθεση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2008, εμπεριέχοντας τις ακόλουθες τρείς κύριες συστάσεις:

1. Την βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης

2. Την αντιμετώπιση της ανισόνομης κατανομής της ισχύος, του εισοδήματος – χρημάτων και των εν γένει πόρων.

3. Τη μέτρηση και τη κατανόηση του προβλήματος και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των σχετικών δράσεων.

Οι κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας αποτελούν ένα από τα πλέον σύγχρονα ζητήματα στον χώρο των ερευνών υγείας, απαιτώντας διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο να οικοδομηθούν οι απαραίτητες δράσεις, πρωτοβουλίες και πολιτικές για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία και της άμβλυνσης των διαφορών στο επίπεδο της κατάστασης υγείας του πληθυσμού που έχει ως αίτιο τους κοινωνικούς παράγοντες.

 

http://www.who.int/social_determinants/en/