Οι αιτίες του εργασιακού άγχους

Οι αιτίες του εργασιακού άγχους

Οι αναγνωρισμένες αιτίες του σχετιζόμενου με την εργασία άγχους (work-related stress) είναι πολλές και ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

Εργασιακές πρακτικές

 

-       Τα άτομα δεν έχουν την ικανότητα ελέγχου ή επιρροής στις απαιτήσεις που τίθενται σε αυτά

-       Έλλειψη ξεκάθαρης περιγραφής εργασιακών καθηκόντων ή της κατεύθυνσης των εντολών

-       Υψηλός βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια ή τις προοπτικές καριέρας

-       Προσωρινή εργασία ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

-       Έλλειψη κατανόησης από τα ηγετικά στελέχη

-       Περικοπές χρηματοδοτήσεων (κεντρική κυβέρνηση, τοπική κυβέρνηση) που οδηγούν σε αυξημένο φόρτο εργασίας

-       Κουλτούρα πολύωρης εργασίας

-       Καμία αναγνώριση ή ανταμοιβή για το υψηλό επίπεδο απόδοσης στην εργασία

-       Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκφραστούν παράπονα

-       Ανάληψη μεγάλων ευθυνών χωρίς την ανάλογη μεταβίβαση εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας λήψης αποφάσεων

-       Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα της χρησιμοποίησης και αξιοποίησης των προσωπικών ταλέντων και ικανοτήτων

-       Ανεπαρκής χρόνος για να ολοκληρωθούν τα καθήκοντα ή να συμβιβαστεί ο εργαζόμενος με τα εταιρικά πρότυπα εργασίας.

-       Τα μικρά λάθη ή η προσωρινή απώλεια συγκέντρωσης έχουν σοβάρες ή ακόμη και καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους

 

Πίεση

 

-       Οι εργασιακές πιέσεις συσσωρεύονται συνεχώς

-       Οι εργασιακές πιέσεις δεν υποχωρούν ή είναι παρατεταμένες

-       Επικρατεί σύγχυση σχετικά με τις αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις

 

 

    Παρενόχληση ή εκφοβισμός

 

-       Παρατεταμένες συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων

-       Έκθεση σε πρακτικές προκατάληψης σχετικά με την ηλικία, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τη φυλή, την εθνικότητα ή τη θρησκεία του εργαζόμενου

 

Τεχνικές διοίκησης

 

-       Νέες τεχνικές διοίκησης (management) που περιλαμβάνουν:

-       Τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (διοίκηση προσωπικού)

-       Τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η οποία περιγράφεται συχνά στα εγχειρίδια των μάνατζερ ως ‘διοίκηση μέσω στρές’.

 

Εργασιακό περιβάλλον και νέες τεχνολογίες

 

-       Δυσάρεστες ή επικίνδυνες εργασιακές συνθήκες

-       Η τεχνολογία ελέγχει τους ίδιους τους εργαζόμενους (επιτήρηση και παρακολούθηση εκτέλεσης καθηκόντων και τήρησης ωραρίου)

-       Τα συστήματα αυτόματων κλήσεων στις τηλεφωνικές εργασίες πώλησης ή προώθησης όπου και δεν υπάρχουν χρονικά κενά μεταξύ των κλήσεων και το προσωπικό δεν ασκεί κανέναν ουσιαστικά έλεγχο στον ρυθμό της εργασίας και την εκτέλεση καθηκόντων.

 

http://www.workstress.net/causes.htm